Equip facultatiu de COT 1
Equip facultatiu de COT 1

[Tancar]